English

Terms of condition

 

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Aanbod
Artikel 4 - Overeenkomst
Artikel 5 - Annulering
Artikel 6 - Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 7 - Prijswijzigingen
Artikel 8 - Levering
Artikel 9 - Conformiteit Artikel 9a - Lessen conform roosters en uitval van lessen Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Niet-tijdige betaling
Artikel 12 - Niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de ondernemer
Artikel 14 - Vertrouwelijkheid
Artikel 15 - Vragen en klachten
Artikel 16- Auteursrecht

 

Artikel 1 - Definities

Onderwijs: cursus, training, training, lezing zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs, waarbij docent en cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.

Contactonderwijs: vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent en cursist.
Niet-formeel onderwijs: onderwijs dat niet gereguleerd wordt door wetgeving. Aanbod: Het geven van cursussen, workshops of lezingen, al dan niet met inbegrip van levering van lesmateriaal.

Overeenkomst: een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een educatieve dienst levert. Consument : natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt.
Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

overeenkomsten waarbij Beeldvoorziening goederen en/of diensten levert aan een

consument.

 

Artikel 3 - Aanbod

3.1. Smart by Art brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de dienst en van het eventuele lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de cursus.
3.3. Elk aanbod bevat informatie die voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt de volgende gegevens;
a. in het geval de overeenkomst betrekking heeft op een cursus, workshop, lezing - de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - startdatum van de cursus, workshop, lezing; - de voorwaarden waaronder de cursus, workshop, lezing eventueel niet doorgaat;
- voor zover van toepassing: de toelatingseisen om deel te mogen nemen; - de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; - de wijze van betaling; - de duur van de overeenkomst,
b. of in het geval van een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal of boeken:
- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - de levertijd van materiaal.

3.4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de consument en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.
3.5. Smart by Art mag aan het uitbrengen van een aanbod de voorwaarde verbinden dat de consument zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
3.6. Het aanbod omvat bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. het recht van de consument de overeenkomst kosteloos binnen zeven werkdagen te ontbinden.

 

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
4.2. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.

4.3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

 

Artikel 5 - Annulering

5.1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a. annulering voordat het contactonderwijs is begonnen geschiedt schriftelijk danwel electronisch;

b. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 0 % van de overeengekomen prijs verschuldigd ;
c. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50;

d. bij annulering korter dan een maand voor aanvang van het contactonderwijs is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50;
e. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de consument de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

5.3. Bij afstandsonderwijs is, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de bedenktijd, geen annulering meer mogelijk.

 

Artikel 6 - Beëindiging van de overeenkomst

6.1. De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
6.2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een cursus heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.3 Smart by Art is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door vertraging aan de kant van de consument niet langer van Beeldvoorziening kan worden verlangd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomt.

6.4 De studieovereenkomst eindigt automatisch na verloop van de studieduur van de cursus waarvoor de consument zich heeft ingeschreven.

 

Artikel 7 - Prijswijzigingen

1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor aanvang van het onderwijs een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

 

Artikel 8 - Levering

8.1 De ondernemer levert het eventuele lesmateriaalvoor voor aanvang van de cursus of op de 1e dag van de cursus aan de consument.

8.2 Smart by Art verwacht dat de student actief aan de opleiding deelneemt.

Van Smart by Art mag verwacht worden dat het aanbod van hoogwaardig niveau is en door ervaren docenten wordt gegeven. Smart by Art heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij ziekte of verhindering van een docent ziet Smart by Art er op toe dat er voor een gelijkwaardige vervanging gezorgd wordt. Wanneer vervanging niet mogelijk is, zal Smart by Art de consument zo snel mogelijk informeren en het aanbod opnieuw inplannen. Incidentele uitval van een docent geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.

 

Artikel 9- Cursussen conform roosters en uitval van lessen

9a.1. Cursussen worden conform het rooster uitgevoerd op de locatie zoals vermeld op de website.
9a.2. De ondernemer behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen qua datum of cursussen naar een andere locatie te verplaatsen. De ondernemer zal de consument zo spoedig mogelijk via het internet en/of op andere wijze inlichten over eventuele wijzigingen.

 

Artikel 10 - Betaling

10.1. Betaling vindt plaats voor het moment dat de cursus van start gaat. Smart by Art verlangt dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen voor de dag van aanvang van de cursus is voldaan.

 

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling

11.1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

11.2. Indien de consument niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Smart by Art is gewezen op de te late betaling en Beeldvoorziening de consument een termijn van 10 werkdagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van deze 10- werkdagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Smart by Art kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

11.3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil kan Smart by Art het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

 

Artikel 12 - Niet-nakoming van de overeenkomst

12.1. Als een van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

12.2. Smart by Art heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
12.3. Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van Smart by Art

13.1. Wanneer Smart by Art toerekenbaar tekortschiet en de consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Smart by Art voor schade `beperkt tot vergoeding van directe schade.
13.2. De aansprakelijkheid van Smart by Art voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

13.3 Smart by Art is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van(eventuele) foutieve of onvolledige informatie/adviezen die zij heeft gegeven.

Hieronder vallen in ieder geval de informatie/adviezen gegeven door de docent of via studiemateriaal, boeken, brochures en de website.

13.4 Smart by Art mag in bijzondere omstandigheden consumenten weigeren, schorsen of verwijderen. Dit geldt in ieder geval voor consumenten die fraude plegen, zich agressief of niet volgens de algemeen aanvaarde normen gedragen.

Consumenten dienen zich aan de huisregels van Beeldvoorziening te houden en de aanwijzingen die door of namens Smart by Art gegeven worden op te volgen.

 

Artikel 14 - Vertrouwelijkheid

14.1. Door consumenten verstrekte informatie wordt door Smart by Art , diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De ondernemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 15 - Vragen en klachten

15.1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van het aanbod worden door Smart by Art beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Smart by Art beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Smart by Art , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.

 

Artikel 16 - Auteursrecht

16.1 Het lesmateriaal – zoals powerpoints en lesbrieven worden kosteloos aan de consument beschikbaar gesteld. Echter, de consument mag het materiaal alleen voor persoonlijke studie gebruiken en niet aan anderen verkopen of gebruiken voor cursussen buiten Smart by Art . Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Smart by Art samengestelde lesmateriaal (met uitzondering van de boeken die in de normale handel zijn) liggen bij Smart by Art . Niets uit dit lesmateriaal mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van Smart by Art.